190307 Introductie

(English> 190212 Water system exam)
Ook wij zijn voor schoon water en veilige dijken. Maar Forum Duurzaam Effectief Waterschap weet als geen ander, dat u als belastingbetaler moet opdraaien voor de kosten. Alle activiteiten zo duurzaam mogelijk, maar niet tegen elke prijs. Wij zijn voor een balans tussen duurzaam en effectief. ……..

De heffingskosten van het waterschap bedragen nu 10%. Door die te betalen via de fiscus kan er veel worden bespaard. Waterschappen onderbrengen bij de provincie… een uitstekend idee. Geen kosten voor verkiezingen en bespaart een onzichtbaar bestuur. Stem Forum Duurzaam Effectief  Waterschap.    

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen

FORUM tegen klimaatzotheid

Forum Duurzaam Effectief Waterschap is zoals Forum voor Democratie tegen onzinnige plannen om het klimaat te veranderen.
Waterschap Amstel Gooi en Vecht heeft of had 2 auto’s rijden op zelf gemaakte biobrandstof . De kosten van de brandstof waren 10 keer zo hoog als de kosten aan de pomp. Dergelijke geldverspilling moet worden gestopt.
Het waterschap moet de kosten beperken en zich niet laten beinvloeden door klimaatzotheid.

Thierry Baudet legt het u uit.


Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen

190220 Introductie lijsttrekker Hans Bremer

Hans studeerde Civiele techniek op de HTS en in Delft.
Tijdens de zeer strenge winter van 1978/1979 was hij hoofduitvoerder bij de dijkverhoging op Wieringen.
De dijk moest destijds worden verhoogd tot het toenmalige Deltapeil van 8meter boven zeeniveau. Dat lijkt hoog maar door kruiend ijs van het wad zorgde een sterke Noordoosten wind er voor dat er in 2 dagen plaatselijk voor de dijk bergen ijsschotsen lagen van 10 meter boven zeeniveau. Er kon 1 maand niets worden gedaan (vorstverlet).
Verder was hij voor waterschap Noord-Hollands Noorderkwartier en gemeente Alkmaar opzichter bij ruilverkavelingprojecten, de aanleg van een rioolzuiveringsinstallatie en andere waterbouwkundige projecten.
Daarna studeerde hij economie en organisatiekunde en was hij 4 jaar stagebegeleider en docent onderzoeksvaardigheden op de Universiteit van Amsterdam.
Vervolgens was hij financieel analist/journalist en informatie analist in de financiële wereld.
Sinds 1987 is hij politiek actief en van 2003 tot 2015 was hij lid van het algemeen bestuur van waterschap AGV. Eerst op persoonlijke titel en daarna als fractievoorzitter van de fractie Eigen Woning en Water!

Zijn motto: Duurzaam als het maar Effectief is.
Hij wil dat de waterschapslasten niet stijgen door dure overbodige projecten die niet echt nodig zijn.

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , , , , | Een reactie plaatsen

190215 Wat doet een waterschap?

Veel mensen weten niet wat een waterschap precies doet.
Tot circa 1920 waren de waterschappen vooral van belang voor boeren en andere grondeigenaren. Hun land moest niet onderlopen en niet te droog worden.
De waterschappen zijn sinds 1100 ontstaan toen boeren gezamenlijk dijken gingen aanleggen en afspraken maakten over de verdeling van de kosten om het land droog te houden.
Sinds 1960 zijn waterschappen een steeds groter rol gaan spelen in de zuivering van afvalwater.
Tot 1910 waren er in Amsterdam geen toiletten die waren aangesloten op een riool. Er was een poepdoos met een tonnetje die wekelijks werd vervangen.
Tot enkele jaren geleden loosden veel Amsterdamse woonbootbewoners hun uitwerpselen nog steeds in de grachten.
Nu heeft Amsterdam een zeer effectieve rioolinstallatie.
Het water wordt steeds schoner, maar ook de kosten voor de burgers worden steeds hoger.
Meer dan 60% van de uitgaven van het waterschap gaat nu naar de zuivering van het afvalwater en  de rest naar het waterbeheer.
Over ons waterschap zijn veel interessante dingen te vertellen.
Amsterdam had nooit kunnen bestaan als boeren geen polders waren gaan maken langs de Amstel. Dat begon rond 1200 toen de bisschop  van Utrecht een kerk bouwde in Ouder kerk aan de Amstel en boeren toestemming gaf om water in de Amstel te lozen.
Waterschappen doen zeer zinvol werk.
Veel mensen staan er niet bij stil dat er door de waterschappen gewoond kan worden onder zeeniveau.

Meer dan 95% van de bewoners en bestuurders van ons waterschap weet niet het antwoord op de volgende vragen:
1. Weet u hoe het systeem van de grachten van de binnenstad van Amsterdam heet?
Niniko Tsutskiridze uit Georgië weet het wel.

2. Is de Zeedijk in Amsterdam een straat of een dijk?
Mrs Neha Sen uit India weet het.

3. Weet u waarom het waterpeil van de Amstel hoger is dan het grasland in de naastgelegen polders?
Mr Abhinet Sen uit India kan het u uitleggen.

4. Weet u waarom het waterpeil van de slootjes naast de Amsteldijk lager is dan de Amstel?
Julia Lopez uit Portugal weet het.

5. Weet u welke technische vinding rond 1600 van belang was om polders te bemalen?
Rui Lopes uit Portugal weet het. 

6. Hoe oud is de molen bij het Klafje?
Lucile Bacchi uit Frankrijk weet het.

7. Welk lied zong Jacques Brel over de haven van Amsterdam?
Morgane en William uit Frankrijk zingen het voor u op een Amsterdamse brug.

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen

190214 Visie op Waterschap

Alle aandacht gaat terecht uit naar de stem voor de Provinciale Staten, want daarmee wordt ook invulling gegeven aan de samenstelling van de Eerste Kamer. De Provincies zijn sinds 1648 (Vrede van Münster- einde 80 jarige oorlog) de pijler onder Nederland, als staat.

Voor Waterbeheer en de oorsprong van de Waterschappen moeten we zelfs terug tot de 11e eeuw. Gegeven het eeuwenlange bestaan is niet verwonderlijk, dat kleinschaligheid troef was, maar onbegrijpelijk dat de relatief geringe organisatieontwikkeling nooit onder de loep wordt genomen. Er zijn op dit moment nog steeds 21 waterschappen aangesloten bij de Koepelorganisatie Unie van Waterschappen, opgericht in 1927.

Er is in bijna 100 jaar toch wel het één en ander veranderd in de problematiek van de primaire aandachtsvelden: Waterkering, Waterbeheer en Zuivering Afvalwater. Nog los van de onbegrijpelijke gebiedsafbakeningen van de Waterschappen naar de burgers (naast AGV nog 2 in Amsterdam en 1 in Amstelveen etc.) is de indeling van de waterschappen ook niet op problematiek afgestemd. Het door medicijnen- en  drugsgebruik vervuilde rioolwater uit Amsterdam vormt niet de basis voor her drinkwater in deze stad. Forum Duurzaam Effectief Waterschap heeft haar programma beknopt samengevat in de naam en heeft geen erfenis uit het verleden.

Specifiek Amstel, Gooi en Vecht (AGV)
De kernfuncties worden bewaakt en bewerkt door de medewerkers van Waternet, een stichting waarvan het Waterschap AGV en de gemeente Amsterdam de oprichters zijn. Kort door de bocht: de politiek geladen opdrachtgever en de deskundige uitvoerder. Maar hoe groot is de politieke  speelruimte voor AGV? Het nationale hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is gericht op de grote dijken, die nauwelijks aanwezig zijn. AGV, is een door het Rijk opgelegd Incassoprogramma. Bij vrijwel alle activiteiten (baggeren in de Vecht als voorbeeld) voeren Provincie en Gemeentes de boventoon. Klimaat adaptief zijn, kan alleen met steun van overheden en partijen in de woningbouw.

Natuurlijk het Waterpeil is van dichtbij, maar staat ver van de invloed, die de burger met zijn stem kan uitoefenen. Zelfs voor leden van het Algemeen Bestuur geldt formeel een controlerende taak, die kansloos is door de partijdiscipline rond het door het Dagelijks Bestuur uitonderhandelde programma-akkoord.   Een schoolvoorbeeld van achterkamertjes politiek.

Wat valt er nu te kiezen?
Iedereen is voor hoge dijken en schoon drink- en oppervlakte water, maar door hobbyisme en overtrokken eigenbelang is geen zittende partij kritisch ingesteld. De bestuurslaag is achterhaald en in de toekomst verdient het aanbeveling, dat de Provincies de taken overneemt. Waardoor korte lijnen en kostenreductie op alle fronten mogelijk is, ook het soms begeerde wachtgeld. Duurzaam handelen binnen de eigen directe invloedsfeer, oog hebben voor de kosten en de noodzaak onderkennen is ons motto.

Forum Duurzaam Effectief Waterschap wil de Zuiveringsinstallaties binnen 5 jaar uitrusten met een medicijnfilter. Dus verantwoordelijkheid nemen voor de direct meetbare veiligheid van de burgers. Ook voorloper willen zijn als Waterschap bij milieueffecten, windmolens en het bestrijden van exoten? Dit hobbyisme alleen doen als de kosten zijn te rechtvaardigen.
Ons motto: Duurzaam als het maar Effectief is.

Schoenmaker blijf bij je leest!
Kiezen binnen het Waterschap is niet het uitbrengen van een routinestem, maar is kiezen voor No Nonsens. 

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , , , , | Een reactie plaatsen

190212 Water system exam

A lot of people don’t know that more than 30% from the Netherlands is below sea level.
The inhabitants of the Netherlands started around 1000 to make land from water.
They did technical inventions and had special organizations to win the battle against the sea. Farmers made together a polder and formed a waterschap (water Board) which had a democratic chosen board.
Hans Bremer is a civil engineer and was dike builder and was 26 years member of water boards.
Hans gives people from all over the world a short  lesson about the water system of the water Board near Amstel River.
During a bike tour from the center of Amsterdam to a small village (Ouderkerk aan de Amstel / Old church near Amstel river) he asks questions about the water system.
After breakfast you can decide for a bike tour of 90 minutes or 3 hours.  
Almost everybody passes the exam.
If you pass the exam you know more about the water system than 95% of the people who live in the Amsterdam area and even more than the members of the water Board.

Some questions you have to answer:
1. Do you know how the system of the canals of the city centre of Amsterdam is called?
Niniko Tsutskiridze from Georgia knows it.
2. Is the Zeedijk in Amsterdam a street or dike?
Mrs. Neha Sen from India knows it.
3. Do you know why the water level of Amstel river is higher than the grassland in the adjoining polders?
Mr. Abhinet Sen from India can explain it to you.
4. Do you know why the water level of the small canals beside the Amsteldijk is lower than Amstel river ?
Julia Lopes from Portugal knows it.
5. Do you know which technical invention around 1600 was important to drain polders?
Rui Lopes from Portugal tells you.
6. How old is the windmill near Het Kalfje (Border Amsterdam/Amstelveen)?
Lucile Bacchi from France knows it.
7. What song Jacques Brel about Amsterdam?
Morgane and William from France sing it for you on an Amsterdam bridge.

After you passed the exam you can learn to eat herring like the people from Holland.
Last but not least you can do the herring / poffertjes test.  

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , , , , , , | Een reactie plaatsen

190210 Filmpje AGV

AGV heeft met alle lijsttrekkers van de partijen die op 20 maart mee doen met de waterschapsverkiezingen een filmpje opgenomen.
Zie hier het filmpje met lijsttrekker Hans Bremer van Forum Duurzaam Effectief Waterschap.

Zie hier het filmpje.

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen